W związku z zaleceniami Wojewody Małopolskiego, Informujemy, że wszystkie  grupy wsparcia, Warsztaty Podnoszenia Kompetencji Wychowawczych, zajęcia socjoterapeutyczne, konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, prawne i inne zostają odwołane z dniem 15.03.2020 r.

logo NOWE

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie pod nazwą "Pokonaj kryzys"

Zarzadzenie Nr POIK.021.6.2020

Zarzadzenie Nr POIK.021.6

logo NOWE

Protokół z naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej

do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej

dla uczestników projektu realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie, pod nazwą "Pokonaj kryzys"

 

 Protokół z naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej


logo NOWE

 

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu pod nazwą: "Pokonaj kryzys"

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

Załączniki:

Otwarty konkurs ofert

Oferta - wzór
Umowa - wzór
Sprawozdanie - wzór

logo NOWE

 

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w Komisji konkursowej w związku z otwartym konkursem
ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej dla uczestników projektu realizowanego przez
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie pod nazwą "Pokonaj kryzys"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.2, Poddziałanie 9.2.3.

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

W ubiegłym 2019 roku w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie z poradnictwa Ośrodka skorzystało 770 osób, udzielono 2433 porady specjalistyczne. Najczęstszymi problemami zgłaszanymi przez osoby korzystające z pomocy Ośrodka były głównie przemoc, problemy rodzinne, trudności wychowawcze oraz problemy emocjonalne.

W Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie prowadzone są cyklicznie Warsztaty Podnoszenia Kompetencji Wychowawczych oraz Zajęcia Socjoterapetyczne. Specjaliści prowadzą również 4 grupy wsparcia tj. grupa wsparcia dla dzieci w sytuacji rozwodu, wirtualna grupa wsparcia dla osób których bliscy cierpią na chorobę nowotworową lub psychiczną, grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy oraz grupa wsparcia dla rodziców doświadczających trudności wychowawczych.

Ośrodek Interwencji ze względu na swoją specyfikę działalności 24/7 i posiadany hostel z miejscem na 10 osób, w 2019 roku udzielił schronienia 53 osobom. Najczęstszymi powodami korzystania z hostelu POIK była przemoc ze strony bliskich, jak również nagłe zdarzenia losowe tj. wybuch butli z gazem czy z powodu złego stanu technicznego domu z ryzykiem zalania.

aaa

W dniu 18 listopada 2019 roku pracownicy POIK Iwona Palian oraz Katarzyna Sienkiewicz na zaproszenie Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie przeprowadziły dla uczniów SOSW szkolenie nt. „Sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych wynikających z przemocy rówieśniczej i domowej. Możliwość uzyskania wsparcia”. W zajęciach wzięły udział dwie grupy wiekowe. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się czym jest przemoc, jakie są jej rodzaje a przede wszystkim jak ją rozpoznawać i gdzie szukać pomocy. Uczniowie brali aktywny udział w dyskusji, chętnie odpowiadali na zadawane pytania.

Szkolenie odbyło się w ramach VIII edycji programu profilaktyczno-wychowawczego „Możesz żyć inaczej” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie.

sosw chrzanów

sosw chrzanów 2

W dniach 18 i 25 listopada 2019r w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej odbyły się warsztaty z prawnikiem „Sprawowanie opieki nad dziećmi, władza rodzicielska i alimentacja na tle rozpadu małżeństwa orz sytuacja w rodzinie po rozpadzie małżeństwa”. W warsztatach wzięło udział 15 osób. W pierwszym dniu warsztatów tj. 18 listopada, przedstawiono regulacje prawne w oparciu o podane przykłady. W drugim dniu warsztatów tj. 25 listopada przedstawiano konkretne rozwiązania prawne i omawiano je w oparciu o zgłaszane przez uczestników problemy.