logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową - Asystent rodziny.

 

Załącznik:
Asystent Rodziny

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie przeprowadzenia poradnictwa pedagogicznego.

 

Załącznik:
Pedagog

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie przeprowadzenia coachingu indywidualnego.

 

Załącznik:
Coaching indywidualny

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie przeprowadzenia mediacji.

 

Załącznik:
Mediacje

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie realizacji usługi cateringowej.

 

Załącznik:
Usługa cateringowa

Od sierpnia b. r. pracownicy POIK pracują nad zapoznaniem i wdrażaniem Uczestników II edycji projektu „Pokonaj kryzys” do realizacji swoich planów. Monitoring przeprowadzony wśród Uczestników I edycji pozwolił na ocenę skuteczności, weryfikację i wprowadzenie nowych form pomocy. Słuchając uwag naszych Uczestników zespół POIK rozszerzył ofertę pomocy dla grupy osób borykających się z trudnościami wychowawczymi. Dodatkowo powstała grupa wsparcia, a dzieci Uczestników owej grupy zostały objęte poradnictwem pedagogicznym po to, by oddziaływania miały wymiar holistyczny. Dzięki nim rodzina ma możliwość zmienić dotychczasowy schemat działań i reakcji, a tym samym podnieść jakość codziennego życia wdrażając nowe sposoby radzenia sobie w relacjach z samym sobą i osobami najbliższymi.

Dzięki projektowi „Pokonaj kryzys” została rozszerzona oferta ośrodka. Współpraca między instytucjami Powiatu chrzanowskiego pomogła w niesieniu informacji Klientom o rozszerzonym zakresie usług pomocowych jakie niesie POIK. Dla beneficjentów i nowych Klientów ośrodka, których motywacja do udziału w projekcie płynie z wewnątrz, a chęć zmiany jakości swojego życia jest szczera, następująca zmiana jest widoczna. Osoby te chcą podtrzymać efekty swojej pracy. Dzielą się swoimi spostrzeżeniami i osiągnięciami z innymi osobami, które czasem o istnieniu ośrodka nie wiedziały. Trend ten widoczny był podczas rekrutacji do II edycji projektu, gdzie wielu Uczestników nie było wcześniej Klientami POIK.

Dla osoby będącej w kryzysie czas w jakim otrzyma pomoc ma zasadnicze znaczenie. Jeśli pomoc będzie szybka Klient ma szanse wyjść z kryzysu szybciej i poniesie mniejsze koszty emocjonalne i somatyczne, dlatego II edycja ruszyła pełną parą.

W czasie letnim, mimo okresu urlopowego Uczestnicy Projektu „Pokonaj kryzys” wciąż mieli możliwość korzystania z poradnictwa w różnym zakresie zgodnie ze swoim indywidualnym planem. W dniach 9 i 10 czerwca oraz 8 i 9 sierpnia 2018 roku odbyły się kolejne już warsztaty wyjazdowe dla Uczestników Projektu, zorganizowane przez pracowników Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie.

9 i 10 czerwca 2018 roku w miejscowości Radocza odbyły się warsztaty podnoszące świadomość Uczestników w zakresie: poprawnej komunikacji w związku i ćwiczenia nowych umiejętności w tym zakresie, budowania i rozwijania pasji oraz wpływu rodziny generacyjnej na rodzinę prokreacyjną, kierowane do osób dorosłych. Dla dzieci zostały przeprowadzone warsztaty dostosowane do ich wieku, potrzeb oraz umiejętności. Odbyły się zajęcia dotyczące rozwijania zdolności werbalnych, językowych oraz ćwiczenie pamięci poprzez gry, zabawy integracyjne i psychoruchowe. Warsztaty obejmowały również temat budowania i rozwijania pasji oraz trening relaksacyjny. Dzieci nabierały umiejętności i ćwiczyły je podczas treningu radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresujących oraz w budowaniu i rozwijaniu swoich pasji.

Łącznie z wyjazdu skorzystało 21 osób.

8 i 9 sierpnia 2018 roku w miejscowości Poronin odbyły się szóste już warsztaty wyjazdowe zaplanowane w ścieżce reintegracyjnej Uczestników Projektu. Tematy warsztatów dla osób dorosłych dotykały takich zagadnień jak: stereotypy i postawy dotyczące przemocy w rodzinie oraz temat uzależnień i współuzależnień. Tematy warsztatów dla dzieci nakierowane były na rozwijanie wyobraźni, trening relaksacyjny, stymulację sensoryczną oraz warsztaty kulinarne. Grupa dzieci średnich ćwiczyła swoje umiejętności w komunikacji interpersonalnej i treningu umiejętności społecznych w tym savoir-vivre. Wpływ rodziny generacyjnej na rodzinę prokreacyjną w tym modelowanie oraz budowanie prawidłowych relacji i więzi rodzinnych to tematy zrealizowane w najstarszej grupie dzieci. Sierpniowy wyjazd pozwolił na integrację Uczestników z I i II edycji projektu.

Łącznie z wyjazdu skorzystało 21 osób.

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie realizacji zajęć dla osób dorosłych podczas warsztatów wyjazdowych.

 

załącznik:
Trenerzy dorośli

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie realizacji zajęć dla dzieci podczas warsztatów wyjazdowych.

 

załącznik:
Trenerzy dzieci

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie realizacji usługi transportowej.

 

załącznik:
transport