KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie (Marii Skłodowskiej-Curie 10, 32-500 Chrzanów, telefon kontaktowy: (+48) 32 646 71 85.

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia
tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

logo NOWEW ramach projektu "Pokonaj kryzys” realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie poza warsztatami wyjazdowymi realizowanych jest szereg innych zadań. Polegają one na spotkaniach Uczestników z różnego rodzaju specjalistami, dostosowanych do indywidualnych i grupowych potrzeb oraz możliwości czasowych Uczestników projektu. Spotkania realizowane są w różnych miejscach, co wiąże się z dotarciem do jak największej ilości Uczestników oraz umożliwienie im skorzystanie z usług w jak najszerszym zakresie. Uczestnicy korzystają z konsultacji w POIK, w swoim środowisku domowym oraz z gabinetów zewnętrznych, które współpracują z Ośrodkiem. Każdy Uczestnik po uprzednim i dokładnym rozeznaniu jego potrzeb w obrębie grupy, do której został przydzielony ma możliwość skorzystania z wielu możliwości by poprawić swoją sytuację życiową i pokonać kryzys. W ramach projektu możliwe jest skorzystanie z:
COACHINGU- spotkania ze specjalistą realizowane są w formie indywidualnych sesji doradczych Uczestników projektu z wykwalifikowanym i doświadczonym Coachem w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego. Wspólne poszukiwanie mocnych stron i ich optymalne wykorzystanie, odkrywanie potencjału i talentu Uczestniczek co prowadzić ma do większej pewności siebie i odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań jest jednym z zadań,
KURSU SAMOOBRONY- prowadzonego przez osoby doświadczone, kompetentne i z pasją. Instruktorzy dysponują wymaganą wiedzą i uprawnieniami. Celem kursu jest przełamanie własnych słabości, podniesienie samooceny własnej, nauka prostych i skutecznych technik samoobrony, uwolnienia z obchwytów, opanowanie stresu, podniesienie własnej sprawności fizycznej oraz poczucia bezpieczeństwa, indywidualne podejście do każdej Uczestniczki,
TERAPII MAŁŻEŃSTW/PAR- to krótkoterminowa terapia prowadzona przez wykwalifikowanego terapeutę z doświadczeniem w pracy z parami. Celem psychoterapii par jest zmiana dotycząca jakości związku pomiędzy ludźmi, którzy podjęli decyzję bycia ze sobą. Dodatkowo Uczestnicy mogą skorzystać z INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO DLA PAR,
MEDIACJI- która skupia się na poszukiwaniu rozwiązań, możliwych do zastosowania na przyszłość. Celem jej jest rozwiązywanie sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensusu. Dzięki współpracującemu z POIK doświadczonemu mediatorowi udało się dojść do porozumienia w różnych kwestiach spornych,
PORADNICTWA PEDAGOGICZNEGO I PSYCHOLOGICZNEGO- które prowadzone jest odpowiednio przez pedagoga i psychologa. Są to osoby kompetentne i z doświadczeniem zawodowym. Praca z Uczestnikami polega na udzieleniu wsparcia emocjonalnego, towarzyszeniu w trudnościach dnia codziennego, edukacji, pedagogizacji, diagnozie pedagogicznej i psychologicznej oraz na udzielaniu pomocy pedagogicznej i psychologicznej stacjonarnie w POIK oraz w miejscu zamieszkania Uczestników
GRUPY WSPARCIA- której celem jest umożliwienie Uczestnikom spotkania się i wymienienia doświadczeń, wiadomości i umiejętności, które zdobyli w trakcie trwania projektu „Pokonaj kryzys” oraz swoich własnych. Uczestnicy w grupie mogą zapoznać się z trudnościami innych Uczestników i podzielić się własnymi. Mogą wysłuchać sukcesów innych oraz podzielić się własnymi. Jest to przestrzeń na dzielenie się swoimi doświadczeniami oraz do wysłuchania doświadczeń pozostałych członków grupy. Jest to czas na wspólną burzę mózgów i udzielenie sobie wzajemnie wsparcia pod skrzydłami wykwalifikowanego pracownika POIK.
Po przeprowadzonym okresowym monitoringu i wsłuchaniu się w potrzeby Uczestników oraz po wysłuchaniu informacji od specjalistów trwają prace nad stworzeniem kolejnej grupy wsparcia.

W dniach 17 i 18 marca oraz 7 i 8 kwietnia 2018 roku odbyły się warsztaty wyjazdowe dla Uczestników Projektu „Pokonaj kryzys” zorganizowane przez pracowników Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie.

17 i 18 marca 2018 roku w miejscowości Poronin odbyły się warsztaty podnoszące świadomość Uczestników w zakresie: tego, co z małżeństwa rodziców przenoszone jest do ich związków i jak to twórczo zmienić, budowania i utrzymywania bliskiej więzi, zmian w związku jakie niesie ze sobą pojawienie się dzieci, budowania sieci wsparcia instytucjonalno-prawnej i rodzinnej oraz treningu kompetencji wychowawczych kierowane do osób dorosłych. Dla dzieci zostały przeprowadzone warsztaty dostosowane do ich wieku, potrzeb oraz umiejętności. Odbyły się zabawy sensoryczne, elementy arteterapii- biblioterapia, zabawy rozwijające motorykę dużą, gry i zabawy psychoruchowe, trening radzenia sobie z emocjami. Podczas warsztatów poruszany był temat związany z profilaktyką uzależnień.

Łącznie z wyjazdu skorzystały 33 osoby.

7 i 8 kwietnia 2018 roku w miejscowości Jaworze odbyły się kolejne warsztaty wyjazdowe zaplanowane w ścieżce reintegracyjnej Uczestników Projektu. Tematy warsztatów dla osób dorosłych dotykały takich zagadnień jak: zasady budowania związku partnerskiego, budowanie i rozwijanie wspólnych pasji oraz trening komunikacji społecznej. Tematy warsztatów dla dzieci obejmowały rozwijanie wyobraźni oraz ćwiczenie pamięci. Zorganizowane zostały gry, zabawy integracyjne i psychoruchowe. Przeprowadzone zostały następujące treningi: trening komunikacji interpersonalnej oraz trening radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących. Grupa dzieci najstarszych pracowała nad swoimi zasobami w połączeniu z treningiem komunikacji interpersonalnej.

Łącznie z wyjazdu skorzystało 30 osób.

Obecnie pracownicy POIK pracują nad organizacją piątego już wyjazdu warsztatowego zaplanowanego na dni 9 i 10 czerwiec bieżącego roku.

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie realizacji zajęć dla osób dorosłych podczas warsztatów wyjazdowych.


załącznik:
Trener dorośli.

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie realizacji zajęć dla dzieci podczas warsztatów wyjazdowych.

 

załącznik:
Trener dzieci.

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie usługi transportowej.Przedłużenie terminu składania ofert - dotyczy rozeznania dostępnej oferty rynkowej na realizację usługi transportowej:
termin składania ofert ulega przedłużeniu i upływa dnia 05.06.2018 roku o godzinie 11:00.

załącznik:
 

„Budowanie dobrych praktyk”.

W dniu 10 kwietnia 2018 roku w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie odbyło się spotkanie pracowników POIK z kuratorami zawodowymi służące budowaniu wzajemnej współpracy pomiędzy służbami i instytucjami podejmującymi działania w obszarze przeciwdziałania przemocy.
Celem spotkania było min. przedstawienie oferty Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, oraz przedstawienie oferty realizowanego projektu „Pokonaj Kryzys”. Ponadto zaprezentowana została min. specyfika pracy Ośrodka, przedstawiono regulamin korzystania z hostelu. Omówiono formy udzielanej pomocy oraz zasady przyjmowania na konsultacje dzieci i młodzież.
Udział w spotkaniu wzięli kuratorzy zawodowi: Urszula Owcarz, Aneta Grądzka, Justyna Barczyk – Ćmielewska oraz pracownicy POIK: Anna Słowińska – Cajc, Paulina Masłowiec,  Angelika Michalik, Iwona Palian.

IMG 20180410 WA0006

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie realizacji - Coaching indywidualny.

 

załącznik:
coaching indywidualny

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie realizacji zajęć dla dzieci podczas warsztatów wyjazdowych.

 

załącznik:
trener dzieci

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie realizacji zajęć dla osób dorosłych podczas warsztatów wyjazdowych.

 

załącznik:
trener dorośli