Deklaracja dostępności

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.poik-chrzanow.pl zgodnie z ustawą z dnia
4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego POIK Chrzanów.

Data publikacji pierwszej strony internetowej: 06.2012
Data publikacji drugiej strony internetowej: 06.2015

Data aktualizacji strony: 09.2020


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
- Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo. W miarę możliwości redaktorzy będą poprawiać zamieszczone pliki, oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
- Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
- Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
- Brak informacji wskazującej położenie podstrony.
- Brak mapy serwisu.
- Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
- Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
Istnieją podstrony serwisu o takich samych tytułach.

W miarę możliwości redaktorzy będą poprawiać zamieszczone treści.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Wprowadzono zmiany by strona jak najbardziej była zgodna z WCAG2.0.
Zostały poprawione kontrasty dla tekstu oraz linków, elementy opisowe dla linków
w menu, banerów.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Anna Słowińska-Cajc. Kontaktować się z wyżej wymienioną osobą można: na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu Kontakt POIK Chrzanów. Drogą mailową można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej mieści się w Chrzanowie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10. Do POIKu prowadzi jedno wejście mieszczące się
z boku budynku, przy którym znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma windy. Wszystkie dostępne pomieszczenia POIKu są umieszczone na parterze budynku.

 

POWIATOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W CHRZANOWIE

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10/3, 32-500 Chrzanów
tel. (+48) 32 646 71 88 w. 31 (sekretariat)

tel/fax: (+48) 32 646 71 85 (telefon bezpośrednio do interwentów)


e-mail.     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     |     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 628-225-86-16 | REGON: 122562611
Nr konta: 49 8444 0008 0000 0084 1300 0001