Przejdź do treści Przejdź do menu
Telefon kontaktowy: (32) 646 71 85
Codziennie w godzinach 7:00-22:00
Adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10/3, 32-500 Chrzanów
Jesteś tutaj: Strona Główna » Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie

(wersja skrócona)

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników POIK jest dobro dziecka i działanie w jego najlepszym interesie.

Pracownicy traktują dziecko z szacunkiem oraz uwzględniają jego dobro i potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec dziecka w jakiejkolwiek formie. Pracownicy realizując te cele działają w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych POIK oraz swoich kompetencji.

Zasady bezpiecznych relacji pracowników z dziećmi obowiązują wszystkich pracowników wolontariuszy, stażystów i praktykantów POIK.

W relacji z pracownikami POIK – dzieci, nastolatkowie:

 • Mają prawo do odczuwania i mówienia o swoich emocjach, wyrażania własnego zdania,
 • Mają prawo do bycia wysłuchanym,
 • Są traktowani z szacunkiem i ze zrozumieniem,
 • Mają prawo do poufności – pracownik POIK nie ujawnia treści rozmów z dziećmi/nastolatkami innym osobom:
  • wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracownik POIK dowie się o czymś, co zagraża zdrowiu i życiu dziecka/nastolatka,
  • pracownik POIK odstępując od zasady poufności, aby chronić dziecko/nastolatka wyjaśnia mu to najszybciej, jak to możliwe.
 • Jeśli poczują się niekomfortowo w jakiejś sytuacji, konkretnego zachowania czy słów pracownika, mogą o tym powiedzieć bezpośrednio pracownikowi, innemu pracownikowi POIK, rodzicowi, opiekunowi.

W relacji z rówieśnikami, innymi osobami – dzieci, nastolatkowie:

 • Uznają prawo innych do odmienności i zachowania tożsamości ze względu na: pochodzenie etniczne, geograficzne, narodowe, religię, status ekonomiczny, cechy rodzinne, wiek, płeć, orientację seksualną, cechy fizyczne, niepełnosprawność,
 • Okazują szacunek, życzliwość i zrozumienie,
 • Mają zakaz stosowania jakiejkolwiek formy agresji, przemocy,
 • Szanują prawo innych do własnego zdania, własnych poglądów, wyglądu i zachowania – w ramach społecznie przyjętych norm i wartości.

Zasady dostępu do Internetu i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Na terenie POIK – dzieci, nastolatkowie:

 • Nie mają dostępu do wi-fi,
 • Przynoszą telefony komórkowe oraz inne sprzęty elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców,
 • Nie mogą robić zdjęć, filmować oraz nagrywać dźwięku na jakichkolwiek urządzeniach.

Zasady ochrony wizerunku i ochrony danych osobowych dzieci, młodzieży:

 • Na terenie POIK funkcjonuje monitoring wizyjny,
 • Ochrona wizerunku dziecka/nastolatka utrwalanego przez kamery monitoringu odbywa się na zasadnych określonych w „Regulaminie funkcjonowania, obsługi, i eksploracji monitoringu wizyjnego na terenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie”,
 • W POIK wdrożono Politykę ochrony danych osobowych osób fizycznych oraz powołano Inspektora ochrony danych,
 • Dokumentacja RODO została opracowana zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 • Dane osobowe dzieci udostępniane są wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania.

Jeśli w relacji z pracownikiem POIK albo inną osobą doświadczyłeś dla siebie nieprzyjemnej sytuacji, jakiejś formy agresji albo przemocy masz prawo do ich zgłoszenia:

 • Każdemu pracownikowi POIK,
 • Osobie odpowiedzialnej za „Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem” w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
 • Rodzicowi, opiekunowi,
 • Każdej osobie dorosłej.

Jeżeli byłeś/aś świadkiem niewłaściwego zachowania, agresji, przemocy ze strony pracownika POIK albo innej osoby wobec dziecka, nastolatka masz prawo do ich zgłoszenia:

 • Każdemu pracownikowi POIK,
 • Osobie odpowiedzialnej za „Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem” w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
 • Rodzicowi, opiekunowi,
 • Każdej osobie dorosłej.

Ważne telefony:

112 – numer alarmowy

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

(całodobowy, 7 dni w tygodniu)

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

(całodobowy, 7 dni w tygodniu)

Data dodania: 04.03.2024 12:24
Data ostatniej modyfikacji: 05.03.2024 09:11